1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Generální praxe

Poskytuji právní služby ve všech oborech práva, zejména v právu občanském, trestním, obchodním, pracovním, rodinném, přestupkovém a správním.

 

Pro Vaši lepší představu uvádím příkladný výčet nabízených služeb:

  • zastupování v řízeních před soudy a správními orgány (vč. zastupování v přestupkovém a stavebním řízení)
  • zastupování v trestním řízení
  • sepis smluv (převody nemovitostí, dohody o vypořádání společného jmění manželů nebo podílového spoluvlastnictví, kupní smlouvy, nájemní smlouvy,...)
  • sepis podání adresovaných orgánům veřejné moci (žaloby, odvolání, uplatnění mimořádných opravných prostředků, žádosti, podněty,...)
  • právní služby spojené s rozvodem manželství (péče o nezletilé děti, majetkové vypořádání, výživné,...)
  • vymáhání pohledávek